Lukmançylyk hirurgiýasy gözelligi Plla poli-L-süýt kislotasy flakonlary dermal doldurgyç

Gysga düşündiriş:

Poli-L-kislotasy biokompatif, biodegrasiýa edilip bilinýän, sintetik material bilen ýasalýar, ol ýuwaş-ýuwaşdan we tebigy ýagdaýda siňdirilýär we tälim berlen hünärmen tarapyndan dolandyrylýan birnäçe bejerginiň üsti bilen ýitirilen kollageni täzeden gurmaga kömek edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Poli-L-kislotasy biokompatif, biodegrasiýa edilip bilinýän, sintetik material bilen ýasalýar, ol ýuwaş-ýuwaşdan we tebigy ýagdaýda siňdirilýär we tälim berlen hünärmen tarapyndan dolandyrylýan birnäçe bejerginiň üsti bilen ýitirilen kollageni täzeden gurmaga kömek edýär.

Üstünlikleri

Ygtybarly subut edilen maddalary öz içine alýan PLLA.
Kesilmeýän önümleriň aňsatlygy
Çalt dargamak we çalt bejermek.
Derrew ýygrylan we göwrümli gowulaşdy
Kollagen önümçiliginiň uzak möhletli durnuklylygyny güýçlendirmek.
Ulgamlaýyn we ygtybarly Garrylyga garşy ulgamlar.

H7e225f501ac247909ba4cc4886eb4e4fk

H67390a8b2c064f67a76ad4b8c428d0f4y

Arza meýdany:

图片17

Maňlaý

Göwrümi: 5-8ml
Sanjym derejesi: periosteum bilen doldurylan, iňňe, esasan, düýbünden däl.
Bellik: Eger mukdar gaty köp bolsa, suw akar.

Ybadathana
Sesi: bir tarapynda 2-3ml
Sanjym derejesi: gödek we ýiti iňňeler bilelikde ulanylýar. Derejeler subkutan ýag gatlagy we wagtlaýyn myşsa gatlagydyr.
Bellik: Derman deň derejede dargadylýança iňňäni çykaryň we basyň, soňra deri aşagyndaky ýagda PLLA ýaýratmak üçin gödek iňňäni ulanyň we deň basyň.

ýaňak
Sesi: bir tarapynda 2ml
Sanjym derejesi: Düwürtikli iňňeleri birnäçe gatlakda, subkutan, ýag gatlagynda, fasýa gatlagynda, subfasial dokumada we periosteumda ulanmak maslahat berilýär.

Gözýaşyň
Sesi: bir tarapynda 1ml
Sanjym derejesi: Deri we ýag gatlagynda ýekeje nokat sanjym üçin ýiti iňňeleri ulanmak maslahat berilýär.

Uzaldyş belgileri
Garyşyk gatnaşygy: 15ml steril suw we 2ml Lidokain goşuň.
Sesi: 20ml-30ml sanjym derejesi: döwülen gatlagyň açyk böleginde. Sharpiti iňňe çuň dermanyň içine dikligine salynýar.
Bellik: fatag gatlagyna sanjym etmäň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň