Pdo / Pcl / Tornado nurbat V götermek Pdo sapak göteriji ýüz götermek

Gysga düşündiriş:

Tornado nurbatynyň iňňeleri iňňeler, sapak göwresi PDO göteriji sapak, iki sapagyň ýarysy iňňe turbasynda geýilýär


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tornado nurbat gözelligi iňňesi

Tornado sapaklary köplenç goşa iňňe bilen birleşdirilen goşa sapak görnüşinde. Bu sapaklar deriniň gark bolan ýerleriniň köpelmegine uly täsir edýär. Elbetde, biri-birine bagly sapaklar ýeke-täk sapaklara has güýçli täsir edýär we adatça umumy ýüz götermek üçin ulanylýar.

 

PDO-Thread-Screw

 

PDO hirurgiki tikiş sapagy hökmünde giňden ulanylýan we adam bedeni üçin örän ygtybarly poldioksanonyň gysgaldylan görnüşidir. Reňksiz biodegrirlenip bilinýän sintetiki polimer hökmünde monofilamentdir, şonuň üçin bedende gidroliz edilýär we tebigy ýagdaýda peşew bilen çykarylýar. PDO prosedurasy sapaklaryň arasynda wektor emele getirip, deriniň içindäki mehanotransduksiýa getirýär. Bu bejergi ýokary howpsuzlyk, sazlamak, gysga möhletli jogap bilen tapawutlanýar. Threadüplük siňdirilenden soň, kollagenler ösüp başlaýar we bu iň köp 2 ýyl dowam eder.

Crew2

Önümiň beýany Iňňe ölçeýji Iňňäniň uzynlygy / mm
Tornado nurbaty (Kesgitli iňňe) 26G 38mm, 60mm, 90mm
27G 38mm, 50mm, 60mm, 90mm

Bu nähili işleýär

  • PDO sapaklary bilen proseduralaryň iki görnüşi bar: Meş ýa-da Lift.
  • Meş prosedurasy deriniň aşagyndaky mesh döretmek üçin tekiz sapaklary ulanýar. Bu tor täze kollagen önümçiliginiň esasyny düzjek tor ýalydyr. Bu usul, düýpgöter üýtgemezden görünýän netijeleri gazanmak üçin derini berkidýär.
  • Lift usuly üçin has çylşyrymly we derrew netijeleri bermek üçin tikenli sapaklary ulanýarys. Tikenekli PDO tikişleri derini derrew dikeltmek üçin deriniň aşagyndaky tutawajy üpjün edýär. Edil tekiz sapaklar ýaly, deri lifti gorajak täze kollagen gurar.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň