BOTULAX 100UI BOTOX BOTULINUM TOXIN A.

Gysga düşündiriş:

BotulaxKoreýada Hugel Pharma tarapyndan öndürilýär. “Botulax” -yň artykmaçlyklary, “Botulax” -yň howpsuzlygy we ýokary durnukly kuwwaty üçin berk gözegçilikde saklanmagy, 99% arassalygy we Botox bilen deňeşdirilende howpsuzlyk we netijelilik üstünlikli subut edildi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Botulax Koreýada Hugel Pharma tarapyndan öndürilýär. “Botulax” -yň artykmaçlyklary, “Botulax” -yň howpsuzlygy we ýokary durnukly kuwwaty üçin berk gözegçilikde saklanmagy, 99% arassalygy we Botox bilen deňeşdirilende howpsuzlyk we netijelilik üstünlikli subut edildi. Botulaxda 100 birlik (U) Clostridium botulin toksin görnüşi, 0,5 milligram albumin (adam) we 0,9 milligram natriý hlorid bar, konserwantsyz wakuum bilen guradylýar.

Düşündiriş:

BOTULAX arassalanan botulin toksin görnüşini (gemagglutinin bilen bilelikde) we natriý hloridi (siňdiriji) öz içine alýan periferiýa myşsany rahatlandyryjydyr. Önümiň hereket mehanizmi, botulin toksininiň A görnüşiniň nerw impulslarynyň ýaýramagynyň öňüni almak ukybyna esaslanýar. Toksiniň öýjükli administrasiýasy asetilkoliniň (nerw-damar geçirijiligini üpjün edýän neýrotransmitter) sintezini bozýar we ýüz myşsalarynyň wagtlaýyn ysmazlygyna sebäp bolýar. Expressionüz keşbiniň peselmegi ýüzi gowşatmaga we ýygyrtlary tekizlemäge kömek edýär.

IŞLI INGREDIENT:

Clostridium Botulinum Toksin A görnüşi (Dartyş: Clostridium botulin CBFC26) Doza: 100Units (U)

HEREKET tertibi:

Botulin toksin görnüşi A nerwlerden myşsalara signallary bloklaýar.

Sanjym edilen myşsa indi gysylyp bilmeýär, bu bolsa ýyrtyklaryň gowşamagyna we ýumşamagyna sebäp bolýar.

Köplenç maňlaý çyzyklarynda, garganyň aýaklarynda (gözüň töweregindäki çyzyklar) we gaş çyzyklarynda ulanylýar.

Maňlaýdaky ýüz gyrmalary, garyn we burun üçburçlygy;

Blefarospazm (gözüň tegelek myşsasynyň meýletin gysylmagy);

Boýnuň keseligine we dik gyralary;

Dodaklaryň konturyny düzetmek (botulin toksin sanjymlary dodaklary has ýumşadyp biler).

Netijesi:

Botulax 100 iu hassalaryň ýokary kanagatlanmagyny kepillendirýär.

Potensialyň üýtgemegi, kanuny taýdan talap edilýän aralykdan has berk, 91-115 birlik / flakanyň içinde berk gözegçilikde saklanýar.

Toksin toplumynyň ululygy 900kDa, botulin toksininiň sanjym edilýän ýeriň daşynda ýaýramagyny azaldýar.

Toksin toplumynyň şeýle uly we birmeňzeş ululygy, sanjym wagtynda takyk we birmeňzeş täsiri üpjün edýär we Botulax 100 IU-dan ýokary hassanyň kanagatlanmagyny kepillendirýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň